Η έκδοση του  πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών.
Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα στην αρμόδια υπηρεσία, ή σε κάποιο Κ.Ε.Π.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του ανηλίκου η προσέλευση δύο μαρτύρων και των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:


 

1. Αίτηση του γονέα ή ασκούντα την γονική μέριμνα
2. Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Αρ. ΜΗΤΕ(ΕΟΤ) Κεντρ.: 0262 Ε 60000463300 Υποκ.: 0262 Ε 600004634Υ0